shin-gi-tai Karate Clubs - Dojo Kun (Code)

 

                              English Version:

Exert oneself in the perfection of character!

Be faithful and sincere!

Cultivate the spirit of perseverance!

Respect propriety!

Refrain from impetuous and violent behaviour!

 

                              Japanese Version:

Jinkaku kansei ni tsutomuru koto!

Makoto no michi o mamoru koto!

Doryoku no seishin o yashinau koto!

Reigi o omonzuru koto!

Kekki no yu o imashimuru koto!

 

Script Version:

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Last Updated: 26/06/07